تشخیص ثلاثی مجرد یا مزید بودن+تعیین باب فعل‌های ثلاثی مزید+آموزش ویدئویی