همه چیز درمورد اسم فاعل و اسم مفعول – مثال و نحوه ساخت