ضمیرها باید با اجزای جمله هماهنگی داشته باشند( حل تست های عیّن الصحیح عیّن الخطأ)

ضمیرها باید با سایر اجزای جمله هماهنگی داشته باشند. این جمله شاید برای بسیاری از دانش‌آموزان هنگام تست زدن گنگ باشد، و زمانی که در صورت سوال می گوید عیّن الصحیح حسب الضمائر ، ندانند باید به چه چیزی در جمله دقت کنند ، پس با ما همراه شوید تا در آکادمی‌عربی استاد ترابی این مشکل را حل کنیم و روش حل چنین سوالاتی را یاد بگیرید ، شما در ادامه می‌توانید ویدئو مربوط به تست کنکوری ضمیرها باید با اجزای جمله هماهنگی داشته باشند را مشاهده نمائید.

تعریف: ضمیر کلمه جانشین اسم است که از تکرار آن در جمله جلو‌گیری می‌کند.

امّا (هنگامی که ضمیر در جمله به کاربرده می‌شود، باید هماهنگ باشد با اسم‌ها و فعل‌های که به آن بر می‌گردد.

حل یک تست کنکوری مهم برای درک بهتر (هماهنگی ضمیرها در اجزای جمله)

مثال:

عیّن الصحیح (علی حسب الضمائر):

1)تَعهَّدوا بعلمکم و عملکم اَیّها العلماء!

2)أ أنتَ تَسعی فی تربیة طُلّابکم!

3)احترم والدَیکما و عاملهُما بشفقةٍ!

4)العاقلاتُ یعملن مع أبنائهم حَسناً!

چیزی که در تست‌ از ما خواسته شده(بر حسب ضمیرها استفاده شده کدام گزینه صحیح می‌باشد)

  • در این گزینه با توجه به ترجمه ( ای دانشمندان به علم و کارتان متعهد باشید ) مشخص است که ضمیر ( کم ) که برای جمع مذکر مخاطب است با فعل امر تعهدوا که آن هم جمع مذکر مخاطب است،هماهنگی دارد ضمنا این دو با ترکیب ( ایها العلماء ) که بیان گر جمع مذکر مخاطب است مطابقت می کنند.

 2) أنتَ تَسعی مفرد مذکر است و جمله تا اینجا مشکلی از نظر هماهنگی ضمیر با جمله ندارد، اما در ادامه جمله ضمیر ( کم) که برای جمع مذکر مخاطب است،آورده شده که     با سایر اجزای جمله که مفرد مذکر است هماهنگی ندارد.

3)( احترم ) فعل امر و مفرد مذکر است که ضمیر مناسب آن ( ک) می باشد ( به والدینت احترام بگذار و با آن ها با مهربانی رفتار کن)پس طبق ترجمه باید ( والدیک ) داشته باشیم. اما در ادامه جمله ضمیر ( هما ) چون از نظر معنایی به ( والدین ) بر می گردد به صورت ( هما ) صحیح است.

4) در این گزینه کلمات ( العاقلات ) و ( یعملن ) نشاندهنده جمع مونث هستند ، پس ضمیر متناسب با آنها ( هنّ ) می باشد.و ضمیر ( هم ) که برای جمع مذکر است در اینجا   نامناسب و ناهماهنگ است.

پس با توجه به نکات گفته شده دریافتید که وقتی از شما می خواهند هماهنگی ضمیر با اجزای جمله را بررسی کنید ، حتما باید جمله را ترجمه کنید تا پیش از هر چیز ، بفهمید که ضمیر به کدام کلمه بر می گردد و در مرحله بعدی مطابقت آن ضمیر از نظر جنس( مذکر مونث) و تعداد( مفرد مثنی-جمع) با اسمی که ضمیر به آن    برمی گردد ( مرجع ضمیر) بررسی کنید، لازم است بدانید که مرجع ضمیر همیشه قبل از ضمیر می آید و بهترین راه برای یافتن مرجع ضمیر، ترجمه است.

برای درک بهتر موضوع حتماً ویدئو زیرا مشاهده نمائید.