عددها چگونه نقش می پذیرند؟

همیشه برای بسیاری از دانش‌آموزان سؤال بوده که آیا اعداد هم مثل باقی اسم‌ها نقش می‌گیرند؟ یا عددها چگونه نقش می پذیرند؟ این بار در آکادمی‌عربی استاد ترابی این موضوع را باهم بررسی می‌کینم، پس با همراه باشید و تست به تست عربی را یاد بگیرید. در ادامه شما می‌توانید ویدئو مربوط به نقش پذیری اعداد را در جمله ها در تست های کنکور را مشاهده نمائید.

اگر قصد دارید مبحث اعداد در عربی را به خوبی بیاموزید، از مقاله عدد و معدود دیدن کنید.

لازم است بدانید که اعدا نیز مانند سایر اسم ها نقش می پذیرند.

برای بهتر متوجه شدن این موضوع به یکی از مهم‌ترین تست‌های کنکوری زیر توجه کنید:

مثال:

 عیّن العدد فاعلاً:

1)حینما سئل النّاجح الأوّل عن سرّ نجاحه أجاب أنّه کان یطالع کلّ یوم ثمانی ساعات علی الأقلّ!

2)إنّ هذا اللّاعب الشهیر الذی حصل علی جائزة کبیرة،کان قد اشترک فی عشرین مسابقةَ!

3)کان الخطیب یلقی کلامه و ثلاثة عشر طالباً کانوا یستمعون إلیه!

4)اجتمع ثلاثة معلّمین لیتباحثوا عن سبب رکود الطّلبة فی بعض الدروس!

 

در این تست از ما خواسته شده عددی را مشخص کنیم که نقش فاعل داشته باشد .

ابتدا در هر گزینه ، عدد را پیدا کنید و سپس به بررسی نقش آن بپردازید :

در گزینه 1 کلمه « الاوّل» عدد است ولی چون بعد از « الناجح » آمده است نقش صفت دارد و فاعل نیست، دقت کنید که فاعل معمولا نزدیک ترین اسم به فعل جمله می باشد و در این جمله،« الناجح» نقش فاعل دارد ، در این جمله عدد دیگری ( ثمانی) وجود دارد که با بررسی نقش آن از طریق ترجمه متوجه می شویم ، این عدد هم نقش فاعل ندارد . ترجمه: هنگامی که از برنده اول درباره راز موفقیتش سوال شد جواب داد که او هر روز حداقل 8 ساعت مطالعه می‌کرده است.

در گزینه 2 کلمه « عشرین » چون بعد از حرف جر (فی) آمده به راحتی مشخص می شود که نقش مجرور به حرف جر دارد و فاعل نیست.

در گزینه 3 عدد « ثلاثة عشر» بعد از واو آمده و در حقیقت ابتدای جمله دوم به حساب می آید و به همین دلیل نقش مبتدا دارد نه فاعل.

تذکر : فاعل هیچ گاه قبل از فعل نمی آید.

در گزینه 4 : بلافاصله بعد از فعل « اجتمع » عدد « ثلاثة » آمده که نقش فاعل دارد و عدد دیگری در این گزینه نیامده که در نتیجه همین گزینه جواب تست است.

نکته کلیدی(خارج از تست):

حتما می دانید که فعل و فاعل باید از نظر جنسیت مطابقت کنند ولی در گزینه 4  کلمه «ثلاثة» مؤنث می‌باشد ولی فعل «اجتمع» مذکر است، فعل و فاعل باهم مطابقت ندارند ظاهرا.

در واقع عدد و معدود همواره از نظر جنس با هم مطابقت می کنند جز زمانی که فاعل شما یکی از اعداد سه تا ده باشد، برای اینکه در این اعداد ،جنسیت عدد برعکس معدود می‌آید. برای همین جنسیت فعل جمله با معدود تعیین می‌شود نه با عدد.

در سایر عددها فعل و عدد و معدود با هم مطابقت دارند ولی در عدد های اصلی ( 3 تا 10) جنسیت فعل جمله بر اساس معدود تعیین می شود نه عدد.

برای درک بهتر نکات ذکر شده ویدئو زیر را مشاهده نمائید: