رشته تحصیلیت چیه؟

عربی رشته انسانی
عربی رشته ریاضی و تجربی